• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25

 

ธุรกิจให้บริการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ด้วยกระบวนการ และเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อผลิตบุคคลากรมืออาชีพให้กับสถานประกอบการที่ขอใช้บริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน การที่องค์กรแต่ละองค์กรจะเจริญเติบโตและก้าวหน้าในโลกยุคปัจจุบัน บุคลากรต้องมีความรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งการเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องตรงความต้องการ จึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้ตรงจุด ซึ่งเราให้บริการครบทุกด้าน

  • การอบรมพนักงานใหม่ ให้ทำงานได้ตรงตาม JD KPI WI รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดี
  • การพัฒนาบุคลากรตาม Career Path / สายวิชาชีพ
  • การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งการอบรม OJT หรือ Training by doing โดยเอางานจริงมาทำการเรียนการสอน
  • การสร้าง Knowledge Base และการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งาน เพื่อในพนักงานเข้าถึงความรู้ด้านต่างๆ มากขึ้น รวมไปถึงการสร้างสื่อการสอน สื่อความรู้ต่างที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
  • การวางโครงสร้าง การต้องเป้าหมาย KPI ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวัดผลองค์กร หน่วยงาน และพนักงานรายบุคคลที่ชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  • การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผล สรุป วิเคราะห์ หรือสื่อสารภายในองค์กรทั้งเรื่องของ Application ต่างๆ, Big data, Dashboard รวมถึงการ Integrate กับระบบ MRP,ERP,CRM หรือระบบอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาองค์กรให้ถูกจุด
อ่านรายละเอียด...