• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25

 

CSR. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำทางความสำเร็จ

เรามีความเชื่อว่า อุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดไม่ได้วัดกันที่ปริมาณหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากต้องวัดกันที่ csrความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และ สภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จึงให้ความสำคัญ ตั้งแต่ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในพื้นที่โดยรอบบริษัท และต่อสังคมโดยรวมของประเทศ เริ่มต้นจากการพัฒนาการปลูกสร้างสวนป่าเชิงพาณิชย์ จนเป็นการปลูกสวนไม้เศรษฐกิจ ในระบบ Farm Tree และ พัฒนางานวิจัยพันธุ์ไม้ ต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี เพื่อสร้างสายพันธุ์ยูคาลิปตัส ที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง มีจำนวนสายพันธุ์มากพอสำหรับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่งในประเทศ จน ได้รับการยอมรับในชื่อที่เรียกว่า ต้นกระดาษ พร้อมมุ่งมั่น สร้างเครือข่ายสมาชิกเกษตรกร จากการส่งเสริมการปลูกไม้ ทั้งรายใหญ่ และ รายย่อยจนมีสมาชิก มากกว่า 2.5 ล้านราย ทั่วประเทศ

 


1. รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

• สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยกว่า 2.5 ล้านราย ในการปลูก ต้นกระดาษ รับจ้างปลูกไม้ รับจ้างตัดไม้ รับจ้างขนส่งไม้ มูลค่ากว่า 4,700 ล้านบาท ต่อปี

• สนับสนุนให้เกษตรกรปลูก ต้นกระดาษ ตามพื้นที่ว่างของเกษตรกร เช่น หัวไร่ และคันนา ปลูกควบคู่กับพืชอื่น ๆ ในลักษณะสวนผสม

• สนับสนุนให้เกษตรกรและชาวบ้าน ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง สร้างสังคมชนบทให้เข้มแข็ง

 

2. รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในธุรกิจส่งเสริมการปลูก ต้นกระดาษ เราได้ทำการส่งเสริมเกษตรกรกว่า 2.5 ล้านครอบครัว ปลูก ต้นกระดาษ ไปแล้วกว่า 300 ล้านต้น เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ธรรมชาติ ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 20 ล้านตัน ด้วยความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทย ในวโรกาสปีมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 84 พรรษา ในปี 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้ตอบแทนคุณในหลวง และ แผ่นดิน น้อมนำพระราชดำรัส ประพฤติตน ทำความดี ตามคำพ่อสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ แด่พระองค์ท่าน ในปี 2554 กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะอาสาตนทำความดี ในด้านต่างๆ ถวายแด่ในหลวง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ อาสาตนบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และ ช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติมาโดยตลอด

 

 

เริ่มต้นกับโครงการ เทิดพระเกียรติ ถวายในหลวง 84 พรรษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงิน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ รวมกว่า 2.8 ล้านบาท ในการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย และ ศิริราชมูลนิธิ สบทบกองทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติอื่นๆอีกมากมาย เช่น จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมบริจาคโลหิต และ กิจกรรมนั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิต ถวายแด่ในหลวง นอกจากนี้ ยังจัดโครงการชัยโยอาสาพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม ชัยโยอาสาทำนุบำรุงพระพุทศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนมาโดยตลอด อาทิ โครงการปรับปรุงถนน ร่วมกิจกรรมทำบุญกฐิน ผ้าป่า สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญบั้งไฟ ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน กว่า 30 โรงงานของกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในพื้นที่ต่างๆของประเทศ ต่างก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

อีกทั้ง การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ก็เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เรา จึงได้จัดทำ โครงการ “ชัยโยอาสา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” มอบทุนการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยการปลูก ต้นกระดาษ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนเอเปค , เคมีโอลิมปิก มอบสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส หรือแม้ในยามที่ประเทศไทยประสบกับเหตุวิกฤติ ทั้งภัยจากธรรมชาติ อุทกภัย และ ปัญหาบริเวณชายแดน กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้เล็งเห็นถึงความทุกช์ยากของประชาชนที่ประสบภัย จึงได้จัดทำโครงการ “ชัยโย อาสาส่งน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย” โดยการมอบข้าวสารเพื่อนไทยแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ องค์กรต่างๆ ที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชนนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย โดยในปี 2554 เราได้บริจาคข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนรถบรรทุกในการขนสิ่งของและรวบรวมพนักงานไปช่วยทำจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย

 

โดยตลอด การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เราพร้อมเสมอที่จะเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป ยืดหยัดดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรแบบยั่งยืน ไปพร้อมๆกับ การพัฒนาสังคมไทย เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าด้วยสำนึกของความเป็นบริษัทของคนไทย ให้เราและชุมชน เติบโตร่วมกัน …. ไปอย่างยั่งยืน