หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมทั้งหมด

กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

• การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร
• จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

อ่านรายละเอียด

กลุ่มหลักสูตรผู้สอนงาน


• ผู้นำในฐานะโค้ช
• การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
• ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช

อ่านรายละเอียด

กลุ่มหลักสูตรงานขาย


• สร้างคัมภีร์ "การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตนเอง"
• การเพิ่มยอดขายพิชิตใจลูกค้าด้วยหลักNPL

อ่านรายละเอียด

กลุ่มหลักสูตรการบริหารและการจัดการ

• การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
• ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

อ่านรายละเอียด

กลุ่มหลักสูตรการคิดและการตัดสินใจ

• การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้
• การพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์

อ่านรายละเอียด

กลุ่มหลักสูตรความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป

• สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
• สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร

อ่านรายละเอียด

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสาร & กิจกรรมทั้งหมด