• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 woodship.psd013 bigimage23 bigimage34 bigimage25


Shaiyo Industrial park

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการเขตอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นของตนเอง, มีแหล่งผลิตน้ำดิบเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตน้ำสะอาดเพื่อบริโภค, มีที่ดินในทำเลที่เหมาะสมสำหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึก, ใกล้สนามบิน และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เขตอุตสาหกรรมยังติดถนนสายหลัก และอยู่ท่ามกลางแหล่งแรงงานที่มีคุณภาพดีราคาถูก ได้แก่

1) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park ชลบุรี

2) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park ฉะเชิงเทรา

3) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park นครราชสีมา

4) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park อุดรธานี

 

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ให้บริการเขตอุตสาหกรรมแบบเชิงรุก สร้างความประทับใจให้ลูกค้า แบบ One stop Service นับตั้งแต่การขอวีซ่า, การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, การขออนุญาตประกอบกิจการ, การทำประชาพิจารณ์, การประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการปกครองส่วนท้องถิ่น, การขอ Working Permit, การออกแบบโรงงาน, การก่อสร้าง, การสรรหาบุคลากร, การดำเนินการโรงงาน รวมถึงการให้บริการ Logistics and Supply Chains